Studenci antropozoologii mogą korzystać z bibliotek wszystkich trzech wydziałów.

Biblioteka Wydziału „Artes Liberales”

W czytelni Biblioteki WAL została wydzielona część przeznaczona na książki o tematyce nawiązującej do problematyki studiów antropozologia. Księgozbiór związany z problematyką antropozoologiczną gromadzony od roku 2013 jest sukcesywnie powiększany. Studenci korzystają ponadto ze zbiorów BUW.

Podstawę działalności naukowej WAL stanowią wyspecjalizowane zbiory dokumentów i pomocy badawczych. Wyselekcjonowany księgozbiór W AL obejmuje ponad 10 tys. woluminów, 15 zbiorów specjalnych i 250 nieskatalogowanych woluminów czasopism, wsparty jest także unikalnymi bazami danych oraz kilkoma kolekcjami dokumentów. Dzięki zakupom sfinansowanym ze środków Fundacji „Instytut Artes Liberales” biblioteka oferuje dostęp do elektronicznych baz danych na CD: Latin bibliography 15th century to 1999; Bible Windows 6.0; Thesaurus Linguae Graecae TLG; Thesaurus Linguae Latinae (CD oraz DVD); Greek documentary texts PHI 7; Latin documentary texts PHI 5.3; Bibliotheca Teubneriana Latina. Niewielka czytelnia jest przeznaczona przede wszystkim do korzystania z tych baz, a w pierwszej kolejności z internetowej bazy Thesaurus Linguae Graecae TLG. Zbiory Biblioteki W AL są dostępne dla studentów antropozoologii. Studenci mogą zarówno wypożyczać książki, jak i korzystać z czytelni. Czytelnia dysponuje stanowiskami do pracy na komputerze z dostępem do Internetu (2 stanowiska), studenci mogą również indywidualnie wpiąć się w sieć (także za pośrednictwem protokołu Wi-Fi).

Biblioteka Wydziału „Artes Liberales” powstała z połączenia trzech księgozbiorów, które nadal zachowują autonomię wypożyczeń. Część zbiorów przechowywana jest w salach dydaktycznych. Aby w pełni komfortowo skorzystać ze zbiorów, prosimy o uprzedni kontakt mailowy.

Biblioteka Wydziału Biologii

Biblioteka Wydziału Biologii UW (ul. Miecznikowa 1) jest ogólnowydziałową placówką biblioteczno-informacyjną. Biblioteka gromadzi piśmiennictwo z dziedziny biologii oraz nauk pokrewnych. Czytelnia (42 miejsca) jest ogólnie dostępna. Czytelnia komputerowa (11 stanowisk) przeznaczona jest głównie dla studentów i pracowników Wydziału Biologii UW. Filię Biblioteki Wydziału Biologii UW (Al. Ujazdowskie 4) tworzy część księgozbioru należąca do Instytutu Botaniki. Księgozbiór obu bibliotek liczy ok. 70 tys. woluminów, w tym ok. 50 tys. książek i ponad 20 tys. woluminów czasopism oraz ok. 3 tys. tytułów czasopism dostępnych ze strony internetowej Biblioteki Wydziału Biologii. Pracownicy i studenci Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego mają dostęp do 54 baz danych bibliograficznych, abstraktowych lub pełnotekstowych (w tym 5 baz z e-książkami, 34 bazy pełnotekstowe czasopism i 15 baz bibliograficznych). Wypożyczalnie biblioteczne obsługują pracowników i studentów wszystkich wydziałów należących do Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM).

Biblioteka Wydziału Psychologii

Biblioteka Wydziału Psychologii zapewnia dostęp do literatury związanej z treściami kształcenia. Biblioteka oferuje: 42 032 vol. książek polskich i zagranicznych, 8 890 vol. czasopism polskich i zagranicznych, 42 tytuły polskich i 59 tytuły zagranicznych czasopism bieżących. Biblioteka udostępnia dwie czytelnie: Czytelnię Główną – 44 miejsc (wolny dostęp do zbiorów obejmujących 4 830 vol.) oraz Czytelnię Małą – 20 miejsc oraz 12 stanowisk 41 komputerowych. Zbiory Biblioteki Wydziału są opracowywane oraz udostępniane komputerowo w systemie VTLS-VIRTUA z możliwością rezerwacji oraz zamawiania spoza Wydziału. Udostępnione są także (na stanowiskach komputerowych Wydziału oraz przez dostęp zdalny przez Internet) elektroniczne pełnotekstowe bazy czasopism: ABI/INFORM; Academic Search Complete; Agricola; Arts and Humanities Citation Index; atlas anatomiczny/Scientific & Medical ART Imagebase; Business Source Complete; Cambridge Journals;Career and Technical Education; Core Biomedical Collection 1003- 2004; Counseling and Psychotherapy Transcripts, Client Narratives, and Reference Works; Counseling and Therapy in Video; ERIC; MasterFILE Premier; Nature – portal; Oxford Journals; ProQuest, PsycARTICLE, PsycCritiques, PSYNDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYNDEX Tests; ScienceDirect; SocINDEX with Full Text; SocioFile/Sociological Abstracts; SpringerLink; Wiley Interscience; Mental Measurements Yearbook w wersji połączonej z bazą Test in Prints. Ponadto udostępniane są (na Wydziale oraz zdalnie) bazy bibliograficzno-bibliometryczne:
– w zestawie ISI Web of Knowledge obejmującym: SCI – Science Citation Index, SSCI
– Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index oraz dodatkowo bazy
Journal Citation Reports i Essential Science Indicators,
– Scopus,
– MEDLINE i PsycInfo.

W ramach dostępu zdalnego studenci mają możliwość skorzystania z elektronicznych wersji książek i podręczników naukowych. Kolekcje te zlokalizowane są w następujących bazach: Dawsonera; Ebrary; ibuk.pl; E-książki na platformie MyiLibrary; SpringerLink i OECD.

Biblioteka wydziałowa dysponuje również słownikami PWN w wersji elektronicznej:
– Wielki multimedialny słownik PWN-Oxford polsko-angielski, angielsko-polski,
– Wielki multimedialny słownik PWN polsko-rosyjski, rosyjsko-polski,
– Uniwersalny słownik języka polskiego PWN.