Studia międzyobszarowe mają na celu rozwijanie u studentów interdyscyplinarnej wiedzy o ludziach i zwierzętach z obszarów nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz nauk o sztuce, a także rozwijanie umiejętności dostrzegania, opisywania i rozumienia zjawisk z pogranicza tych nauk. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z obszaru humanistyki, nauk przyrodniczych i społecznych, studia te przygotowują do podejmowania wciąż nowych wyzwań i uczestnictwa w budowaniu relacji między ludźmi a zwierzętami, opartej na gruntownej wiedzy o zwierzętach, poszanowaniu ich praw i trosce o ich dobrostan.

Absolwenci antropozoologii potrafią samodzielnie pogłębiać wiedzę, integrując fakty i zjawiska z różnych jej obszarów. Charakteryzują się otwartością i wrażliwością na otaczający ich świat oraz status prawny i moralny zwierząt. Cechująca ich postawa otwartości jest oparta o integralną wiedzę z zakresu biologii, antropologii, psychologii, socjologii, prawa, historii, historii sztuki, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i etyki. Absolwent potrafi, przy użyciu odpowiednich narzędzi, analizować i kształtować relacje zoo-antropologicznych oraz ich społeczny, kulturowy, historyczny, prawny, teologiczny, ekonomiczny i polityczny kontekst.

Absolwenci posiadają solidne podstawy zarówno do studiów magisterskich z elementami samodzielnej pracy badawczej w obszarze humanistyki lub na styku nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych. Absolwenci potrafią pracować ze zwierzętami, budując z nimi relacje oparte na szacunku, zaufaniu, autonomii, otwartości, wzajemnym uczeniu się oraz zasadzie ochrony słabszej strony i dbałości o jej dobrostan. Są przygotowani do pracy w instytucjach związanych ze sferą edukacji, kultury, turystyki, mediów i w organizacjach rozwiązujących problemy relacji ze zwierzętami w instytucjach samorządowych i pozarządowych.