Szanowni Studenci,

uprzejmie przypominamy, że szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na UW w roku akademickim 2019/2020 będzie przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl w języku polskim i angielskim.

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech modułów. Szkolenie kończy test składający się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Przedmiot zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Terminy przystąpienia do rozwiązania testu: 04.11.2019 r. do 09.02.2020 r. lub 28.02.2020 r. do 05.04.2020 r.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie ww. przedmiotu na innej uczelni wyższej lub innym Wydziale UW, będą miały przepisane zaliczenie (nie starsze niż z roku 2015/2016). W takiej sytuacji student o fakcie zaliczenia BHP powinien poinformować Sekretariat ds. studenckich IG. lub p. Dorotę Olejarkę lub p. Ninę Zielińską z Inspektoratu BHP i OP UW.

Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów pierwszego stopnia (nie starsze niż z roku akademickiego 2015/2016) nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP za pośrednictwem CKC UW (COME) proszeni są o przekazanie informacji do Sekretariatu ds. studenckich IG. lub p. Ninie Zielińskiej z Inspektoratu BHP i OP UW.

Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do wpisu zaliczenia szkolenia BHP na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku nie zaliczenia BHP, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie od 31.08.2020 r. do 15.09.2020 r. – odpłatność za powtarzanie – 200 zł. Opłata jest wnoszona przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w USOS. Dowód wpłaty należy przesłać p. Dorocie Olejarce lub p. Ninie Zielińskiej celem wpisania zaliczenia do USOS.