Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Informacje na temat legitymacji Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/els-na-uw.pdf

Informacje na temat mlegitymacji UW: https://www.uw.edu.pl/mlegitymacje-studenckie-juz-dostepne-na-uw/